mapa serwisudrukuj

Jakość wody w mieście Opolu i powiecie opolskim

W nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wodociągach na terenie powiatu opolskiego, w wyznaczonych do tego celu punktach, pobiera się wodę do oznaczeń mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Woda podawana do sieci wodociągowej powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 417).

Obecnie w powiecie opolskim woda o kwestionowanej jakości z powodu ponadnormatywnej zawartości manganu i żelaza podawana jest  z wodociągu publicznego w Kurzniach oraz z powodu ponadnormatywnej zawartości manganu - z wodociągów publicznych w Radomierowicach i Budkowicach.

            Żelazo i mangan odgrywają ważną rolę w metabolizmie człowieka. Niedobór żelaza prowadzi do niedokrwistości, utrudnień we wchłanianiu składników pokarmowych, uszkodzenia błon śluzowych oraz może ograniczać wzrost. Natomiast mangan jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowej przemiany materii w organizmie człowieka. Niedobór tego pierwiastka może powodować deformacje kości, zahamowanie koordynacji ruchowej oraz zahamowanie wzrostu.

            Woda zawierająca duże ilości żelaza w czasie go­towania może zmieniać swoje cechy fizyczne powstaje wysoka męt­ność i żółto-brązowa barwa, co źle wpływa na apetyczność potraw. W wyższych stężeniach żelazo powo­duje plamienie prania
i urządzeń sanitarnych. W wodach uzdatnianych, zawierających zwiększo­ne ilości żelaza
w sieciach wodociągowych, gdzie na ściankach wewnętrznych powstają osady - mogą rozwijać się nitkowate bakterie żelaziste. Intensyfikują one barwę i męt­ność, nadają wodzie przykry smak i zapach, a rury przesyłowe  i instalacje tracą sprawność z powodu zatykania się masami żywych i ob­umierających bakterii. Widoczne staje się to po awariach instalacji, kiedy następują duże zmiany prędkości przepływu wody - osady odrywają się i z kranu leci brązowa woda o nieprzyjemnym zapachu. Bardzo częstym siedliskiem rozwoju nitkowatych bakterii żelazistych, są pojemnościowe podgrzewacze i zasobniki ciepłej wody użytkowej,
w których dochodzi do zalegania osadów, a podwyższona temperatura sprzyja rozwojowi bakterii.

W wodzie wodociągowej mangan i jego związki mogą występować jako wynik mało efektywnego procesu oczyszczania ujmowanej wody, a także w efekcie źle prowadzonego samego procesu uzdatniania wody. Obecność manganu w wodzie wodociągowej wpływa na powstawanie bakterii manganowych, nadają­cych wodzie nieprzyjemny, stęchły smak              i zapach. Obecność manganu w wodzie do picia i celów go­spodarczych-powoduje tworzenie plam i brązowych zacieków na urządzeniach sanitarnych i sprawia, że woda nie nadaje się do prania.

W wodociągu publicznym zaopatrującym miasto Opole zaobserwowano zmiany cech organoleptycznych wody (zabarwienia, zapachu, smaku), które spowodowane są pracami związanymi z uruchomieniem nowej magistrali mającej zasilić miasto. W związku z tym, że zmienia się kierunek przepływu oraz ciśnienie wody następuje odrywanie się osadów z rur
i przenoszenie ich z wodą do odbiorców.

W celu poprawy jakości wody administratorzy wodociągów prowadzą działania naprawcze polegające na uzupełnianiu lub wymianie złóż filtracyjnych oraz płukaniu sieci wodociągowej, w celu usunięcia oderwanych osadów z przewodów wodociągowych.