mapa serwisudrukuj


Raport dotyczący stanu sanitarnego wód i urządzeń wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010.

    
Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ostatnia zmiana tego przepisu przeprowadzona w kwietniu 2010r. miała na celu dostosowanie przepisu krajowego do prawa unijnego, tj. dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

     Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą monitoring kontrolny i przeglądowy, pobierając próbki wody do badań laboratoryjnych, z ustalonych miejsc poboru i na podstawie otrzymanych wyników badań dokonują oceny jej przydatności do spożycia przez ludzi. Jednak to głównie producenci wody muszą prowadzić wewnętrzną kontrolę jej jakości, z częstotliwością uzgodnioną z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bowiem zobowiązani są zapewnić wszystkim swoim odbiorcom wodę bezpieczną dla zdrowia i o właściwych parametrach. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi ulega systematycznej poprawie. Wykonywanie badań w ramach opracowanych i zaakceptowanych przez powiatowych inspektorów sanitarnych harmonogramów w większości było zadawalające. Wszyscy przedsiębiorcy opracowali również wewnętrzne procedury postępowania w przypadkach przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów mających bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi.
     Badania jakości wody do spożycia na nadzorowanym terenie wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej (7) oraz inne laboratoria (14) o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Jednak w trakcie prowadzonego nadzoru, odnotowano niepokojący fakt niepowiadamiania przez laboratoria zewnętrzne zleceniodawców o stwierdzonych przekroczeniach parametrów w wodzie. W związku z powyższym, uczulano producentów wody o zawieraniu stosownych ustaleń w tym zakresie na etapie zlecania badań.

     Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w województwie kujawsko-pomorskim jest uzyskiwana z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody powierzchniowej, przy czym zdecydowaną większość spośród wszystkich ujęć w regionie stanowią ujęcia podziemne. Wodą z ujęć powierzchniowych są zasilane 2 wodociągi: dla miasta Bydgoszczy i Torunia.
     W ewidencji stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa w roku 2010 znajdowało się 446 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 114 urządzeń produkujących poniżej 100m3 wody na dobę, 287 produkujących od 100 do 1.000m3 wody na dobę,
40 od 1.000 do 10.000m3 wody na dobę oraz 5 od 10.000 do 100.000m3 wody na dobę. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości wody do spożycia przez ludzi,mnie obejmują w pełni swym zakresem wszystkich podmiotów, które zajmują się dystrybucją wody. Są wśród nich również takie, które produkują wodę nie tylko na potrzeby własne, ale też sprzedają ją innym odbiorcom. W 2010r. stacje sanitarno-epidemiologiczne objęły ewidencją 68 takich podmiotów. Były to między innymi: szpitale, zakłady zajmujące się wytwarzaniem lub przetwarzaniem żywności, a także spółki eksploatujące wodociągi np. po dawnych zakładach rolnych.

12345678910>>