mapa serwisudrukuj

Raport dotyczący stanu sanitarnego wód i urządzeń wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2009.

      Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417).

      Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą monitoring kontrolny i przeglądowy, pobierając próbki wody do badań laboratoryjnych, z ustalonych miejsc poboru wody i na podstawie otrzymanych wyników badań dokonują oceny, czy spożywana woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Jednak to głównie producenci wody muszą prowadzić wewnętrzną kontrolę jej jakości, z częstotliwością uzgodnioną z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bowiem zobowiązani są zapewnić wszystkim swoim odbiorcom wodę bezpieczną dla zdrowia i o właściwych parametrach. Wykonywanie badań w ramach opracowanych i zaakceptowanych przez powiatowych inspektorów sanitarnych harmonogramów w większości było zadawalające. Wszyscy opracowali również wewnętrzne procedury postępowania w przypadkach przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów mających bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi.

      Badania jakości wody do spożycia na nadzorowanym terenie wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej (7) oraz inne laboratoria (14) o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

      Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w województwie kujawsko-pomorskim jest uzyskiwana z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody powierzchniowej, przy czym zdecydowaną większość spośród wszystkich ujęć w regionie stanowią ujęcia podziemne. Wodą z ujęć powierzchniowych są zasilane 3 wodociągi: dla miasta Bydgoszczy i Torunia oraz wodociąg zakładowy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. w Świeciu n. Wisłą, zaopatrujący jedynie dwa obiekty użyteczności publicznej tj. hotel i basen kąpielowy.

       W ewidencji stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa w roku 2009 znajdowały się 464 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 127 urządzeń produkujących poniżej 100m3 wody na dobę, 293 produkujących od 100 do 1.000m3 wody na dobę, 39 od 1.000 do 10.000m3 wody na dobę oraz 5 od 10.000 do 100.000m3 wody na dobę.

      Obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości wody do spożycia przez ludzi, nie obejmują w pełni swym zakresem wszystkich podmiotów, które zajmują się dystrybucją wody. Są wśród nich również takie, które produkują wodę nie tylko na potrzeby własne, ale też sprzedają ją innym odbiorcom. W 2009r. stacje sanitarno-epidemiologiczne objęły ewidencją 68 takich podmiotów. Były to między innymi: szpitale, zakłady zajmujące się wytwarzaniem lub przetwarzaniem żywności i spółki eksploatujące wodociągi np. po dawnych zakładach rolnych.


Wodociągi


      Podstawowymi urządzeniami zaopatrzenia ludności miast i wsi w wodę przeznaczoną do spożycia są wodociągi. W 2009r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizując bieżący nadzór sanitarny nad tymi obiektami, skontrolowały na terenie województwa 461 urządzeń wodociągowych, co stanowi 99,3% wszystkich urządzeń ujętych w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Skontrolowano również 50 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, czyli 73,5% objętych ewidencją.

      W 2009r. w województwie odnotowano dalszą poprawę ilościowego zaopatrzenia ludności w wodę, wynikającą głównie z rozbudowy już istniejących sieci wodociągowych o prawie 110 km, podłączenia do nich nowych miejscowości i osad na terenie województwa. Dokonano też wymiany 30 km sieci z rur stalowych i żeliwnych na rury z PE i PVC.

      W skali województwa najwyższy odsetek urządzeń do zaopatrzenia ludności w wodę stanowią wodociągi o produkcji od 100 do 1.000m3/dobę – 63,1% i wodociągi o produkcji mniejszej niż 100m3/dobę – 27,4%. Wodociągi o większej produkcji stanowią zdecydowanie mniejszy udział procentowy i tak urządzenia o produkcji od 1.000 do 10.000m3/dobę to 8,4%, a najmniejszy tj. 1,1% produkujące od 10.000 do 100.000m3/dobę.


Odsetek wodociągów o danej produkcji dobowej [m3/dobę]
zaopatrujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

wykr1

12345678910>>