mapa serwisudrukuj

Raport dotyczący stanu sanitarnego wód i urządzeń wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2008.

1.     Wstęp


Podstawą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2008r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w województwie kujawsko-pomorskim jest uzyskiwana z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody powierzchniowej.

Zdecydowaną większość w naszym regionie stanowią ujęcia podziemne – 99,6%, spośród wszystkich ujęć (707), a tylko 0,4% ujęcia powierzchniowe. Wodą z ujęć powierzchniowych były zasilane 3 wodociągi: wodociąg dla miasta Bydgoszczy, Torunia oraz wodociąg zakładowy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. w Świeciu n.Wisłą, zaopatrujący jedynie dwa obiekty użyteczności publicznej tj. hotel i basen kąpielowy.

W 2008r. stacje sanitarno-epidemiologiczne, realizując bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, skontrolowały na terenie całego województwa 526 urządzeń wodociągowych, 203 ujęcia wody pitnej w tym 200 ujęć wody podziemnej i 3 ujęcia wody powierzchniowej oraz 2 studnie (zaliczane do grupy inne).

W strukturze sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę zachodziły w 2008r. zmiany podobne do obserwowanych już w latach poprzednich, polegające na sukcesywnym zmniejszaniu się liczby urządzeń dostarczających wodę do spożycia dla ludzi. Wynika to z faktu, iż małe wodociągi o niewielkiej produkcji przyłączano do większych jednostek lub wyłączano je z eksploatacji z uwagi na złą jakość wody, brak funduszy na ich modernizację oraz wysokie koszty eksploatacji. W porównaniu z rokiem 2007 ogólna liczba wodociągów uległa zmniejszeniu o około 4,1%.

Wodociągi skontrolowane w 2008r. stanowiły 96,7% obiektów objętych ewidencją (544) stacji sanitarno-epidemiologicznych. W roku ubiegłym odsetek ten wynosił 95,3%.

Nadal 32% wszystkich wodociągów stanowiły obiekty o małej produkcji (mniejszej niż 100m3/d), zlokalizowane głównie na terenach wiejskich. Natomiast nie uległa zmianie w stosunku do 2007r. liczba urządzeń o wysokiej produkcji ponad 10000m3/dobę i jest ich nadal 5.

Zmniejszeniu uległa, w porównaniu z rokiem poprzednim, również ilość studni publicznych objętych nadzorem sanitarnym z 38 do 18. Zostały one zdjęte z ewidencji, z uwagi na zły stan techniczny i nieodpowiednią jakość wody. W ocenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie spełniały one w dalszym ciągu nawet wymagań przewidzianych dla awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę.


123456789>>