mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w miejscowości Cebulki

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 12 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w miejscowości Cebulki ze względu na ponadnormatywną zawartość azotanów.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy nakazał przedstawienie harmonogramu działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru oraz doprowadzenie ich do wartości podanej w załączniku
Nr 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym zakazał spożywania wody przez ludzi oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

Wodociąg sieciowy w miejscowości Cebulki zaopatruje trzy miejscowości – 440 mieszkańców.

KP