mapa serwisudrukuj

Aktualności 2010.09.23

Woda w Dobrym Mieście (powiat olsztyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje,

że 17. 09. 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję dopuszczającą zastosowanie preparatu SeaQuest w okresie od 17. 09. 2010 r. do 17. 03. 2011 r. w sieci wodociągu publicznego w Dobrym Mieście. Celem zastosowania preparatu jest zapobieżenie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieci wodociągu publicznego w Dobrym Mieście.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych w Dobrym Mieście zostało zobowiązane do monitoringu jakości wody i stanu technicznego instalacji oraz niezwłocznego powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Wodociąg Barciany (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje,

że badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu Barciany wykazały wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 17. 09. 2010 r. wydał decyzję nakazującą doprowadzenie w terminie do 03. 10. 2010 r. jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych do wymaganych norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

Z uwagi na ochronę zdrowia odbiorców, wodę należy przegotować przed spożyciem.

Wodociąg publiczny Olszewo (powiat węgorzewski)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje,

że 20. 09. 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Olszewie.
W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

PPIS w Węgorzewie nakazał administratorowi wodociągu  w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu, a w terminie do 05. 10. 2010 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

KP