mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

Decyzją z dnia 15 września 2016 r. znak HK.4020.4.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Grodziska. Powodem stwierdzenia braku przydatności było przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

Wydano komunikat, w którym poinformowano mieszkańców o zakazie wykorzystywania wody do spożycia.

Administrator wodociągu został zobligowany do zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.

Wodociąg Grodziska zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Grodziska, Popowa Wola, Rutkowo) 410 osób.

Ponadto Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Nowe Kiejkuty. Powodem stwierdzenia braku przydatności było przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli. Wydano komunikat, w którym poinformowano mieszkańców o zakazie wykorzystywania wody do spożycia.

Administrator wodociągu został zobligowany do zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła. Wodociąg Nowe Kiejkuty zaopatruje w wodę 4 miejscowości (Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki Mazurskie, Stankowo) 890 osób.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 15 września 2016 r. odwołał zakaz spożywania wody z wodociągu DPS Grazymy. Powodem stwierdzenia braku przydatności był ponadnormatywny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów a 22oC po 72h.

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia p[rzez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody w wodociągu Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Według stanu na dzień 15 września 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat olsztyński:

 • wodociąg Tęguty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Tęguty (68 osób);
 • wodociąg Brzydowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Brzydowo (451 osób);
 • wodociąg Krokowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krokowo i Derc (424 osoby);
 • wodociąg Waplewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości: Waplewo, Jadamowo, Sitno (795 osób);
powiat nidzicki:
 • wodociąg Wikno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Wikno (95osób);
 • wodociąg Łysakowo - brak przydatności z uwagi na obecnośc bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łysakowo (215 osób);
 • Wodociąg Cebulki - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Cebulki zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Cebulki, Sątop, Zaborowo) - 435 osób
 • Wodociąg Kamionka - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Kamionka, Dziurdziewo) 150 osób
powiat elbląski:

 • wodociąg DPS Rangóry - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę DPS Rangóry (40 osób);
powiat piski:
 • wodociąg Chmielewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Chmielewo (61 osób).
powiat bartoszycki:
 • wodociąg Szpitala Powiatowego w Bartoszycach  - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców.
powiat lidzbarski:
 • wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat braniewski:
 • wodociąg Gronówko - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatrujw w wodę miejscowość Gronówko (168 osób);
powiat iławski:
 •  wodociąg Siemiany - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Siemiany, Szwalewo, Jeziorno;
powiat ostródzki:
 • wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Dąbrówno, Jabłonowo) - 1141 osób.
powiat szczycieński:
 • wodociąg Grodziska -brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Grodziska, Popowa Wola, Rutkowo) 410 osób.
 • Wodociąg Nowe Kiejkuty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 4 miejscowości (Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki, Mazurskie, Stankowo) 890 osób.

Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:
powiat szczycieński:
 • Dzierzki - (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę Dzierzki (64 osoby);
powiat nidzicki:
 • Siemianowo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Siemianowo (96 osób);
 • Gołębiewo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Gołębiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 • wodociąg Świerkocin - (jon amonowy, mętność); zaopatruje w wodę Świerkocin (56 osób);
 • wodociąg Nowa Kaletka - (żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność); zaopatruje w wodę Nową Kaletkę (35 osób);
powiat działdowski:
 • wodociąg Gnojno - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Gnojno, Petrkozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko (1014 osób);
powiat piski:
 • wodociąg Wielki Las - (mangan, mętność); zaopatruje w wodę miejscowość: Wielki Las (120 osób);
 • wodociąg Karpa - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina (210 osób;
powiat bartoszycki:
 • wodociąg Galiny - (jon amonowy, mangan i żelazo). Zaopatruje w wodę 1006 osób, 5 miejscowości (Galiny, Borki Sędrowskie, Ciemna Wola, Galinki, Trutnowo);
powiat braniewski:
 • wodociąg Piotrowiec - (jon amonowy). Zaopatruje w wodę 426 osób, 2 miejscowości (Białczyn i Piotrowiec).

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów, gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.
KP