mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia

Wodociągi w miejscowościach: Orło, Ulnowo, Gierkiny, Wejdyki, Różyńsk, Brzeźno.
  • Wodociąg publiczny Orło (pow. giżycki) - w pobranych próbkach wody z wodociągu stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. PPIS w Giżycku w dniu 5 września 2008 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia i nakazującą w trybie natychmiastowym przeprowadzenie jej dezynfekcji. Administrator wodociągu w terminie do 20 września 2008 r. został zobowiązany doprowadzić jakość wody do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Po  zakończeniu dezynfekcji pobrano próbki wody do badań kontrolnych. Badanie wody w trakcie.
  • Wodociąg sieciowy w Ulnowie (pow. iławski) - w związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu, PPIS w Iławie 13 września 2008 r. wydał decyzję nakazującą w trybie natychmiastowym przeprowadzenie dezynfekcji wody aż do momentu uzyskania właściwej jej jakości pod względem mikrobiologicznym. 29 września pobrano próbki wody do badania kontrolnego, które nie wykazało zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Kolejny pobór próbek zaplanowano na 6 października.
  • Wodociąg sieciowy w Gierkinach (pow. bartoszycki) - w pobranych próbkach wody z wodociągu stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. PPIS w Bartoszycach 11 września 2008 r. wydał decyzję nakazującą w trybie natychmiastowym przeprowadzenie dezynfekcji wody do momentu uzyskania właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym.
  • Wodociąg sieciowy w Wejdykach (pow. giżycki) - w wodzie z wodociągu stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. PPIS w Giżycku 12 września 2008 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia i nakazującą w trybie natychmiastowym przeprowadzenie dezynfekcji. Administrator wodociągu został zobowiązany doprowadzić jakość wody do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w terminie do 27 września. Po zakończeniu dezynfekcji pobrano próbki wody do badań kontrolnych. Badanie wody w trakcie.
  • Wodociąg sieciowy Różyńsk (pow. ełcki) - w próbkach wody pobranych z wodociągu stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Na podstawie analizy wyników badań PPIS w Ełku 15 września 2008 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia i nakazującą doprowadzenie jej jakości do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w terminie do 30 września. W dniu 29 września ponownie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych, które wykazały ponadnormatywną ilość ogolnej liczby bakterii w 22 i 37 stopniach C. Następny pobór próbek wody zaplanowano na 6 października.
  • Wodociąg sieciowy w Brzeźnie (pow. olsztyński) - w próbkach wody pobranych z wodociągu stwierdzono obecność bakterii. Na podstawie analizy wyników badań PPIS w Olsztynie 25 września 2008 r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i nakazującą w trybie natychmiastowym przeprowadzenie dezynfekcji wodociągu oraz zapewnienie odbiorcom wody z innego, zastępczego źródła. Administrator wodociągu został zobowiązany doprowadzić jakość wody do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w terminie do 10 października.
Istotne informacje dotyczące jakości wody

W związku z uzyskaniem dobrych wyników badań jakości wody z wodociągu publicznego w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 18 września 2008 r. wydał komunikat o przydatności wody do celów spożywczych. W wodzie podawanej do sieci, jak również w samej sieci nie stwierdzono obecności trichloro- i tetrachloroetenu.
Nadal prowadzony będzie monitoring stężenia powyższych związków w wodzie z tego wodociągu.

Komunikat opracowała: Agnieszka Stolarska

Pod względem merytorycznym sprawdziła: Maria Mindrow
KP