mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny Rusek Mały (pow. szczycieński)

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 28 kwietnia 2014r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 10 marca 2014r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Rusek Mały do norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z póżn. zm.). W związku z powyższym decyzja z 10 marca 2014r. stała się bezprzedmiotowa.

KP