mapa serwisudrukuj

Zgoda na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bielica gm. Godkowo

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny informuje, że 7 stycznia 2010 r. na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie przyznał  II zgodę na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bielica gm. Godkowo.

W terminie do 31 grudnia 2011 r. administrator wodociągu zobowiązany został do: - zrealizowania działań naprawczych w celu zapewnienia właściwej jakości wody dla mieszkańców (288 osób) wsi: Bielica, Stary Cieszyn, Cieszynie i Miłosna,

-  utrzymywania stężenia arsenu w wodzie w okresie przyznanego odstępstwa na poziomie nie przekraczającym 0,03mg/l,

- przeprowadzania w ramach kontroli wewnętrznej badań wody pod kątem zawartości kwestionowanego parametru i informowania o wynikach badań,

- przekazania do 31.08.2011 r. szczegółowego sprawozdania z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.

KP