mapa serwisudrukuj

Warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Barciany

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 15 maja 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Barciany ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego.

    PPIS w Kętrzynie nakazał w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 r. jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów fizykochemicznych doprowadzić do wartości wymaganych w załączniku 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), a w czasie trwania decyzji utrzymywać ich wartości na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia.

KP