mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu sieciowym w Cebulkach (powiat nidzicki)

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy postanowił umorzyć postępowanie dotyczące niewłaściwej jakości wody ze względu na ponadnormatywną zawartość azotanów w wodociągu sieciowym w Cebulkach. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wymienionego wodociągu wykazały, że pod względem fizykochemicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.).

KP