mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Z.K. w Dublinach (pow. kętrzyński)

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 23 maja 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Zakładu Karnego w Dublinach ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i jonu amonowego.

     PPIS w Kętrzynie nakazał w terminie do 30 września 2011 r. jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów fizyko-chemicznych doprowadzić do wartości wymaganych w załączniku 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn.zm), a w czasie trwania decyzji utrzymywać ich wartości na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia oraz informować niezwłocznie o kolejnych etapach podjętych działań naprawczych.

KP