mapa serwisudrukuj
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje o zanieczyszczeniu bakteryjnym wody w wodociągach:
  • 1. Wodociąg publiczny Romany (pow. szczycieński) - w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu. W pobranych próbkach stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne (ponadnormatywna ogólna liczba bakterii w 22oC). W związku z powyższym 16 października br. PPIS w Szczytnie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz wprowadzającą intensywne płukanie wodociągu i dezynfekcję wody.
  • 2. Wodociąg publiczny Łążyn (pow. iławski) - w próbkach wody pobranych z wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy Coli w ilości nie odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). W związku z powyższym 17 października br. PPIS w Iławie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą dezynfekcję wody w trybie natychmiastowym. O sytuacji poinformowano wójta gminy Lubawa oraz starostę powiatu iławskiego.
KP