mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Różnowie


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 9 września 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Różnowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (obecność bakterii grupy coli i wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC).

PPIS w Olsztynie nakazał w trybie natychmiastowym przeprowadzić niezbędne zabiegi sanitarne do czasu uzyskania wody o właściwej jakości oraz w terminie do 23 września 2013 r. doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.)

Wodociąg zaopatruje w wodę jedną miejscowość (1179 osób).

KP