mapa serwisudrukuj

Zgoda na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cebulki gm. Kozłowo

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny informuje, że 19 stycznia 2010 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie przyznał drugą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cebulki gm. Kozłowo.

W terminie do 31 lipca 2011 r. administrator wodociągu zobowiązany został do:

  • zrealizowania działań naprawczych w celu zapewnienia właściwej jakości wody dla 452 mieszkańców wsi Cebulki, Sątop i Zaborowo;
  • utrzymywania stężenia azotanów w wodzie w okresie przyznanego odstępstwa na poziomie nie przekraczającym 91mg/l;
  • przeprowadzania w ramach kontroli wewnętrznej badań wody pod kątem zawartości kwestionowanego parametru i informowania o wynikach badań;
  • zabezpieczenia kobietom w ciąży i niemowlętom wody do spożycia o właściwej jakości w opakowaniach jednostkowych;
przekazania do 31 kwietnia 2011 r. szczegółowego sprawozdania z efektów przeprowadzonych działań naprawczych.
KP