mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Drulity

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 13 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Drulity ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i przekroczenie zawartości związków żelaza, amonowego jonu, podwyższoną mętność.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu nakazał przedstawienie harmonogramu działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów oraz doprowadzenie ich do wartości podanej w załączniku Nr 3 B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do dnia 30.04.2012 r. oraz w trybie natychmiastowym zakazał spożywania wody przez ludzi oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

KP