mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Martianach (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 4 października 2010 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 31 sierpnia 2010 r. dotyczącej doprowadzenia do wymaganych norm jakości wody w wodociągu publicznym w Martianach.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

KP