mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Wandajnach (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 1 grudnia 2010r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 4 listopada 2010r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Wandajnach pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.).
KP