mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu lokalnym Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (pow. szczycieński)

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 29 listopada 2011 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 10 października 2011 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu lokalnym Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

   Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z w/w wodociągu nie wykazały obecności bakterii grupy coli. W związku z powyższym decyzja z dnia 10 października 2011 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP