mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu miejskim w Sokółce (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, o pogorszeniu jakości wody w wodociągu miejskim w Sokółce.

W próbce wody pobranej dnia 09.07.2009r. z pompowni ww. wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Zarządca wodociągu poinformował, iż w dniu pobrania wody do badań prowadzono prace polegające na czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika ziemnego wody w pompowni, z której pobrano ww. próbki. Nadmienia się, że próbka wody pobrana z sieci wodociągowej w tym dniu, odpowiadała wymogom sanitarnym.

Wodociąg miejski w Sokółce zaopatruje w wodę 19870 mieszkańców. Produkcja wody wynosi średnio 2406 m3wody na dobę.

W dniu 14.07.2009r. zostanie pobrana próbka wody podawanej ze zbiornika do sieci.

W kolejnym komunikacie poinformujemy o wynikach tych badań