mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.26

HK.9027.2.1.15.2011

 

                                                              Komunikat nr 35

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Filipów, gmina Filipów,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 12.09.2011 w ramach kontroli wewnętrznej oraz 21.09.2011 w ramach kontroli sprawdzającej z wodociągu Filipów, a opisanych w sprawozdaniach z dnia 16 i 26.09.2011r., stwierdzono, iż woda spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.