mapa serwisudrukuj

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wiżajnach w gminie Wiżajny w powiecie suwalskim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbach wody pobranych do badań w dniu 13.05.2009r z wodociągu w Wiżajnach stwierdzono obecność enterokoków (w ilości 2 jtk/100 ml w  próbie  pobranej w  hydroforni i

1 jtk/ 100ml w piekarni) oraz przekroczenia dopuszczalnych norm manganu, amonowego jonu, mętności i żelaza.

W związku ze stwierdzoną obecnością enterokoków PPIS w Suwałkach wydał decyzję na właściciela wodociągu z poleceniem zapewnienia przydatności wody do spożycia przez ludzi i nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

                          PPIS w Suwałkach skierował również do Urzędu Gminy w Wiżajnach wystąpienie przypominające o obowiązku powiadomienia ludności o niewłaściwej jakości wody i o obowiązku spożywania wody po przegotowaniu.

W dniu 21.05.2009 r. pobrano próbki wody do badań rekontrolnych w kierunku obecności enterokoków i ustalono, że administrator wdrożył dezynfekcję sieci.

Powyższy wodociąg  produkuje 280 m³/dobę wody i zaopatruje  1850 mieszkańców z 18 miejscowości gminy Wiżajny.

            W następnym komunikacie zamieszczona zostanie informacja o wynikach tych badań.