mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.06.11

 

HK. 4131-16/1-7/ 2010

 

 

Komunikat nr 12

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Jałówka, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 10 czerwca 2010r przez pracownika PSSE w Sokółce z wodociągu wiejskiego w Jałówce w punkcie monitoringowym w miejscowości Wroczyńszczyzna   stwierdzono , że woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417 ze zm.). W drugim punkcie monitoringowym – w miejscowości Olsza – jakość wody odpowiada wymaganiom w/w przepisu.

W związku z powyższym w dniu 11.06.2010r. PPIS w Sokółce wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na odcinku sieci wodociągowej obejmującym miejscowość Wroczyńszczyzna i nakazał unieruchomienie wodociągu na tym odcinku. Jednocześnie  zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w w/w. rozporządzeniu. Ponadto zobowiązał administratora wodociągu do zapewnienia mieszkańcom w/w miejscowości zastępczych źródeł wody.

 

 

                                                               Podlaski Państwowy Wojewódzki

                                                                               Inspektor Sanitarny

                                                                               w Białymstoku

                                                               dr n. med. Alicja Gabrylewska