mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Mielnik gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2018.06.22
HK.903.62.2018
Komunikat nr 4/HK/2018
dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Mielnik
gmina Mielnik, powiat siemiatycki
Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku
przydatności do spożycia wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził, iż woda z wyżej
wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:
1) podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod
względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. poz. 2294) do dnia 03.07.2018r.
2) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie
internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,
3) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań
z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,
4) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym
wymaganiom.
Wodociąg zaopatruje w wodę 22 miejscowości (2435 osób).
Produkcja wody wynosi 159 m³ na dobę.