mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Janowie, gmina Janów, powiat sokólski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbach wody pobranych do badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w dniu 09.07.2009r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Janowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli – próbka wody pobrana z instalacji w  najdalej na wschód położonej części wodociągu w Janowie (miejscowość Nowowola). Druga próbka wody (z przeciwległego odcinka sieci wodociągowej, miejscowość Kizielany) pobrana w tym dniu, odpowiadała wymogom sanitarnym.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia odbiorców wody, nakazał podjęcie działań naprawczych w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom. Administrator wodociągu podjął następujące działania naprawcze: w dniu 10.07.2009r. dokonano czynności dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w dniu 13.07.2009r. w ramach kontroli wewnętrznej zostanie pobrana próbka wody do analizy mikrobiologicznej.