mapa serwisudrukuj

Białystok 2010.10.15

 

HK. 4131-16/14/ 2010

 

Komunikat 26

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody 

z wodociągu Pruska Mała w powiecie augustowskim

(wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Pruska Mała w powiecie augustowskim.

W próbce wody pobranej dnia 11 października 2010 r. z w/w wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z2007r nr 61.poz.417 z póź. zm.)

W związku z powyższym, dnia 14.10.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał decyzję, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zobowiązał administratora – Optima sp. z o.o. w Olecku do poinformowania mieszkańców miejscowości: Pruska Mała, Pruska Wielka, Mikołajówek, Topiłówka, Mazurki, Żarnowo, Biernacki, Wójtowskie Włóki, Turówka, Posielane, Chomontowo, Grabowo o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

Wodociąg Pruska Mała, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Augustowie, zaopatruje 1876 osób, natomiast produkcja wody na dobę wynosi – 370m 3 .

 


 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka