mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.05.25

 

HK. 4131-16/1-6/ 2010

 

 

Komunikat nr 11

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Łomża

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 18 i 21 maja 2010r przez pracownika PSSE w Łomży z wodociągu Łomża stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych – ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h ,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417).

W związku z powyższym w dniu 25.05.2010r.PPIS w Łomży wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w w/w. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor  natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do zwiększenia częstotliwości kontroli wewnętrznej jakości wody.

Wodociąg Łomża zaopatruje ok. 63 tys. mieszkańców miasta Łomży.

Produkcja wody wynosi - 6831m3  na dobę, długość sieci -  197,8 km.

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka