mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 18 dotyczący jakości wody z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

Białystok, dnia 2011.08.22

HK.9027.2.1.6.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 18

dotyczący jakości wody 

z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w kolejnych próbkach pobranych z wodociągu Zabiele nie potwierdzono obecności paciorkowców kałowych (enterokoków), a stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72 h. W związku z ww. wynikami badań i po rozważeniu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) postanowił przychylić się do wniosku Wójta Gminy Kolno i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu w Zabielu i określił termin doprowadzenia wody do wymaganej jakości do dnia 30.09.2011r.

         Zaleca się używanie wody z niniejszego wodociągu przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 1930 mieszkańców (wieś: Zabiele i Czerwone).

Produkcja wody wynosi średnio 215,58 m3 na dobę.