mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.19

HK.9027.2.1.16.2011

 

                                                                              Komunikat nr 31

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Nowa Wieś, gmina Suwałki,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 14.09.2011r. (w ramach kontroli urzędowej) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowej Wsi w punkcie zlokalizowanym w hydroforni będącej punktem monitoringu jakości wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie przekazanych w dniu 19.09.2011r. wyników badań laboratoryjnych, mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał firmę „WODNIK” Wodociągi i Kanalizacje z Suwałk do:

  • poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu wiejskim w Nowej Wsi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonymi w zał. nr 3 rozporządzenia
  • powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach o wykonaniu nałożonego obowiązku popartego wynikami badań laboratoryjnych.

Biorąc pod uwagę względy ochrony zdrowia decyzji powyższej nadano rygor natychmiastowej wykonalności

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż woda z wodociągu Nowa Wieś przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg w Nowej Wsi zaopatruje 910 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Gielniewo, Lipniak, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki.

Dobowa produkcja wody wynosi  45 m³/d.