mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Płociczno, gm. Suwałki , pow. suwalski

Białystok, dnia 2011.07.18

HK.9027.2.1.8.2011

 

           

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 15.07.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Płocicznie w hydroforni stwierdzono 2 jtk. paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml wody oraz nieprawidłowe zmiany w  ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h w liczbie 1800 jtk/1 ml.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym telefonicznie poinformował zarządcę wodociągu – WODNIK Wodociągi i Kanalizacje, ul. Zacisze 7, 16-400 Suwałki i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania odbiorców wody;
  • wydał decyzję administracyjną o braku przydatności wody do spożycia zobowiązującą zarządcę do: unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych oraz doprowadzenia parametrów wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i udokumentowania poprawy jakości wynikami badań laboratoryjnych oraz zobowiązał stronę do zapewnienia zastępczego źródła wody.

Administrator wodociągu rozpoczął dezynfekcję wody.

 

Wodociąg zaopatruje 1837 mieszkańców (wsie: Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe, Mała Huta).

Produkcja wody wynosi średnio 170m3 /dobę.