mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.10.25

HK.9027.2.1.7.2011

 

                                                              Komunikat nr 49

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu w Janowie, gmina Kolno,

powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 21.10.2011r. z ujęcia (z 2 studni wierconych), ze Stacji Uzdatniania Wody (podawanej do sieci) oraz z sieci wodociągu w Janowie, a opisanych w sprawozdaniach z dnia 24.10.2011r. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli i woda spełnia kryteria zawarte w załączniku nr 3A pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.