mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 05.07.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zabielu

w punkcie na sieci stwierdzono 12 jtk. Paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml wody oraz powyżej 300 jtk. ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C, po 72h w 1ml wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym telefonicznie poinformował zarządcę wodociągu – Wójta Gminy Kolno i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowanie odbiorców wody;
  • wydał decyzję administracyjną o braku przydatności wody do spożycia zobowiązującą zarządcę do unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych, doprowadzenia parametrów wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) i udokumentowania poprawy jakości wynikami badań laboratoryjnych. Zobowiązał również stronę do zapewnienia zastępczego źródła wody

Administrator wodociągu podjął następujące działania: rozpoczął dezynfekcję wody; poinformował odbiorców wody o jej jakości (ogłoszenia pisemne przez sołtysów); rozpoczęł dystrybucję wody dla mieszkańców wsi Czerwone i Zabiele.

 

Wodociąg zaopatruje 1930 mieszkańców (wieś: Zabiele i Czerwone).

Produkcja wody wynosi średnio 215, 58 m3 na dobę.