mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 38 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Kumelsku, gmina Kolno, powiat kolneński

Białystok, dnia 2011.10. 04

HK.9027.2.1.19.2011

 

 

                                                        Komunikat nr 38

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu w Kumelsku, gmina Kolno,

powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej do badań w dniu 30.09.2011r w zakresie kontroli wewnętrznej z wodociągu Kumelsk (Stacja Uzdatniania Wody) stwierdzono obecność enterokoków. W związku z tym woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie przekazanych wyników badań w drodze decyzji administracyjnej stwierdza brak przydatności wody do spożycia w związku z powyższym zobowiązuje Wójta Gminy Kolno do:

  1. unieruchomienia Wodociągu w Kumelsku i podjęcia działań naprawczych
  2. doprowadzenia jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w zał. Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm)3
  3. udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych.

Decyzji niniejszej w pkt. 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Według informacji administratora wodociągu zostały podjęte następujące działania:

Ø      rozpoczęto dezynfekcję wody,

Ø      odbiorcy wody zostali poinformowani o jej jakości poprzez ogłoszenia pisemne przez sołtysów, 

Ø      rozpoczęto organizację dystrybucji wody dla mieszkańców.

 

Wodociąg w Kumelsku zaopatruje w wodę: 3370 mieszkańców,. 28 wsi gminy Kolno tj: Kumelsk, Kowalewo, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Danowo, Kiełcze Kopki, Żebry, Górskie, Lachowo, Kiełcze Stare, Rupin, Bialiki, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Kurowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo, Koziki, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Zaskrodzie i Wścieklice.

Produkcja wody: 461,26 m3 wody na dobę.