mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 12 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Goniądz, powiat moniecki, gmina Goniądz

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Goniądz, powiat moniecki, gmina Goniądz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a) unieruchomienia przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak

    możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości 

    korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwania toalet),

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz przekazanie ich na piśmie wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1800 osób.

Produkcja wody wynosi 260 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Goniądz, Dawidowizna, Doły, Łazy, Szafranki.