mapa serwisudrukuj

Białystok, 2010-02-19

HK. 4131-16/1-3/10

 

 

Komunikat nr 6

dotyczący jakości wody

z wodociągu Pawły – powiat białostocki, gm. Zabłudów, gm. Narew

 

 

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż dnia 11.02.2010r. pracownik Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pobrał z przedmiotowego wodociągu, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie próbki wody do bakteriologicznych i fizyko-chemicznych badań laboratoryjnych, z dwóch punktów: w stacji uzdatniania wody i w studzience wodomierzowej przy Kombinacie w Rybołach.

19.02.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku otrzymał wyniki badań ww. próbek wody. Badania wykazały brak obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych. W związku z powyższym woda w wodociągu Pawły pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania sanitarne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Natomiast pod względem fizykochemicznym woda z ww. wodociągu nie spełnia obowiązujących wymagań z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, jonu amonowego, barwę i mętność.

 

 

 

 

                                                                                   Podlaski Państwowy Wojewódzki

                                                                                              Inspektor Sanitarny

                                                                                              w Białymstoku

                                                                                  dr n. med. Alicja Gabrylewska