mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Hornowo gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, 2017.03. 27

HK.903.10.2017

 

 

Komunikat nr 3

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Hornowo 

 gmina Dziadkowice,  powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Hornowo, gmina Dziadkowice,  powiat siemiatycki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w dwóch punktach na sieci w ilości 6 jtk przy niepewności wyniku (2 do 13) oraz 17 jtk przy niepewności wyniku (10 do 30).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał decyzję administracyjną, w której nakazał:

1.      unieruchomienie wodociągu,

2.      podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem bakteriologicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. poz. 1989 ) oraz przekazanie ich na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach wraz z harmonogramem ich realizacji,

3.      poinformowanie odbiorców wody o jakości wody w ww. wodociągu oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

4.      bieżące informowanie o podejmowanych działaniach i przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach wyniku bakteriologicznego badania wody z przedmiotowego wodociągu, spełniającego obowiązujące wymagania w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie pobrania:

a)      zawór czerpalny w Hornowie - sklep spożywczy, pomieszczenie socjalne

b)   zawór czerpalny w Żurobicach - sklep spożywczy, pomieszczenie socjalne

5.      zapewnienie zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 1048 osób.

Produkcja wody wynosi : 200 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Hornowo, Hornowszczyzna, Jasionówka, Malewice, Mała Jasionówka, Osmola, Zaporośl, Żuniewo, Żurobice.