mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 30 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Filipów, gmina Filipów, powiat suwalski

 

Białystok, dnia 2011.09.16

HK.9027.2.1.15.2011

 

 

 

                                                        Komunikat nr 30

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Filipów, gmina Filipów,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań w dniu 12.09.2011r w zakresie kontroli wewnętrznej (w ramach monitoringu przeglądowego) z wodociągu Filipów stwierdzono obecność enterokoków oraz przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie przekazanych wyników badań laboratoryjnych i mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał Zakład Instalacji Sanitarnych w Filipowie do :

 

  • unieruchomienia wodociągu Filipów oraz podjęcia działań naprawczych w celu         zapewnienia przydatności wody do spożycia przez ludzi,
  • doprowadzenia jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w zał. nr. 1 A i zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr. 61, po. 417 z późn. zm. )
  • udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych.

 

Biorąc pod uwagę względy ochrony zdrowia decyzji powyższej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach zobowiązał Zakład Instalacji Sanitarnych w Filipowie do zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg Filipów zaopatruje 1852 osoby.

Dostarcza wodę miejscowości Filipów Pierwszy.

Dobowa produkcja wody wynosi 223 m³/d.