mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok, 2016.07.13

 

HK.903.21.2016

 

 

Komunikat nr 4

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare,

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na

obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody- w ilości 15 (jtk) przy niepewności wyniku (8-28).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu do:

a)    unieruchomienia wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci

wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod

względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie

internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu

sprawozdania z badania bakteriologicznego wody

e)  zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 467 osób.

Produkcja wody wynosi : 129 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Jeżewo Stare, Jeżewo Nowe, Kapice Stare, Kapice-Lipniki.