mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Strzelcowizna gmina Płaska, powiat augustowski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Strzelcowizna, gmina Płaska, powiat augustowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości   korzystania z wody do celów sanitarnych,

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294) nie później niż do dnia 25.04.2018r.

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 152 osoby.

Produkcja wody wynosi 14 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Strzelcowizna.