mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody w wodociągu miejskim w Hajnówce (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu miejskiego w Hajnówce przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych nadal powinna  być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce poinformował, że w 4  próbkach wody, pobranych do badań laboratoryjnych w stałych punktach monitoringowych dnia 13.07.2009r stwierdzono nadal obecność bakterii grupy coli.  

Administrator wodociągu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Hajnówce – podjął niezwłocznie działania naprawcze. W celu ustalenia przyczyny obecności bakterii grupy coli na ujęciu wody,  w ramach kontroli wewnętrznej dnia 14.07.2009r. zwiększył ilość punktów poboru wody, pobrał 9 próbek wody do badań mikrobiologicznych, w tym ze wszystkich czynnych studni, zbiorników wody uzdatnionej oraz podawanej do sieci; wyłączył z eksploatacji jedną studnię, w której wstępne wyniki wykazały obecność bakterii grupy coli oraz dnia 16.07.2009r. pobrał kolejne próbki do badań mikrobiologicznych po sześciu odżelaziaczach. Ponownie przystąpił do chlorowania wody podawanej do sieci wodociągowej oraz poinformował właścicieli wodociągu i odbiorców wody o prowadzonej dezynfekcji wody.

            W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdził w wodociągu miejskim w Hajnówce nadal warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał administratora do dnia 31.07.2009r. między innymi do poprawy jej jakości pod względem mikrobiologicznym do wymagań zgodnych  z obowiązującymi przepisami.