mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, gmina Supraśl , powiat białostocki

Białystok, 2018.09.17

 

HK.903.106.2018

Komunikat nr 19/HK/2018

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie,

gmina Supraśl , powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, gmina Supraśl, powiat białostocki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi.

 Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

1.    Unieruchomienia wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, nie wyłączając możliwość przeprowadzenia dezynfekcji i płukania sieci oraz możliwości korzystania z wody do celów porządkowych np. mycie podłóg, spłukiwanie toalet.

2.    Podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

3.    Przedstawienia na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu   w Białymstoku planu działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji.

4.    Przekazania odbiorcom wody informacji o niewłaściwej jakości wody do spożycia oraz o czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z zanieczyszczenia.

5.    Zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

6.    Przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyników z badań wody potwierdzających jej właściwą jakość  w następujących punktach:

a)    Sobolewo- hydrofornia,

b)   Sobolewo- Sklep SM, ul. Henrykowska 9. 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 160 osób.

Produkcja wody wynosi 12m³ na dobę.

Zaopatrywane miejscowości: mieszkańcy bloków

przy ul. Henrykowskiej 3,7,9,11 w Sobolewie.