mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok, 2016.08.03

 

HK.903.25.2016

 

 

Komunikat nr 7

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Ignatki Osiedle,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na

nieakceptowalną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h w ilości 195 (jtk) w 1 ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci

wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych,

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod

względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie

internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu

sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e)  zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 1299 osób.

Produkcja wody wynosi : 219 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Ignatki Osiedle (gmina Juchnowiec Kościelny).