mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2009.11.23

HK.4131-16/1-27/09

 

 

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Fastach, pow. białostocki

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Fastach przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

W próbce wody pobranej w dniu 2009-11-18 w stacji uzdatniania wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Fastach stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów (jtk) w 22ºC po 72h powyżej 300 w 1 ml wody. W związku z tym nie spełnione zostały wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz.417).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił właściciela i administratora wodociągu o niewłaściwej jakości wody.

Ponadto wystosował decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakazującą spożywanie wody oraz przygotowywanie żywności na bazie tej wody wyłącznie po jej przegotowaniu. Obowiązkom zawartym w decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zobowiązał Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże do:

-  poinformowania odbiorców wody z wodociągu Fasty o jej jakości i do bieżącego informowania PPIS w Białymstoku o podjętych działaniach w zakresie  poprawy jakości wody w tym wodociągu;

- doprowadzenia jakości wody w przedmiotowym wodociągu, pod względem bakteriologicznym, do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych;

-    przedłożenia do wglądu PPIS w Białymstoku pozytywnych wyników badań wody,

potwierdzających poprawę jej jakości.

Dnia 2009-11-23 poinformowano o powyższej sytuacji Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Wodociąg Fasty zaopatruje w wodę 1153 osoby w miejscowości Fasty, produkuje 157 m³ wody na dobę.

 

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska