mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Janowo, gm. Kolno, pow. kolneński

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 05.07.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Janowie

w punkcie na sieci stwierdzono 2 jtk. paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym telefonicznie poinformował zarządcę wodociągu – Wójta Gminy Kolno i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania odbiorców wody;
  • wydał decyzję administracyjną o braku przydatności wody do spożycia zobowiązującą zarządcę do: unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych oraz doprowadzenia parametrów wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i udokumentowania poprawy jakości wynikami badań laboratoryjnych oraz zobowiązał stronę do zapewnienia zastępczego źródła wody.

Administrator wodociągu podjął następujące działania: rozpoczął dezynfekcję wody; poinformował odbiorców wody o jej jakości (ogłoszenia pisemne przez sołtysów) oraz rozpoczął dystrybucję wody dla mieszkańców wsi zaopatrywanych przez ten wodociąg.

 

Wodociąg zaopatruje 682 mieszkańców (wsie: Janowo, Łosewo, Niksowizna oraz kolonię wsi Kąty, gm. Mały Płock).

Produkcja wody wynosi średnio 110, 95 m3 na dobę.