mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu wiejskim w Kuźnicy w powiecie sokólskim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działając na mocy art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)  po  przeprowadzeniu badań  laboratoryjnych stwierdził pogorszenie się jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj.: warunkową  przydatność wody do spożycia  przez ludzi w wodociągu w Kuźnicy z uwagi na obecność bakterii grupy coli, który produkuje 198m3 wody na dobę i zaopatruje 1680 mieszkańców Kuźnicy.

Jednocześnie nakazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Kuźnicy, Plac 1000-PP 1 podjęcie działań naprawczych  i doprowadzenie wody w ww. wodociągu do wartości określonych w ww. rozporządzeniu informując o powyższym Wójta Gminy Kuźnica.

 

Wodę z wodociągu przed spożyciem należy poddać przegotowaniu.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat sokólski
  • Kuźnica