mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody w wodociągu wiejskim w Czerwonce, gmina Suchowola, powiat sokólski (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w obowiązujących przepisach i nadaje się do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane do badań w dniu 23.07.2009r. w ramach nadzoru sanitarnego w 2  punktach pomiarowych nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

            Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w dniu 03.08.2009r. wydał decyzję umarzającą prowadzone postępowanie i stwierdzającą przydatność wody w sieci wodociągu w Czerwonce do spożycia przez ludzi.