mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że pobrane w dniu 26.03.2009r. w ramach kontroli wewnętrznej i w dniu 27.03.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim próbki wody do badań z wodociągu w Olekszach  nie spełniają wymagań mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417). W badaniach stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów (jtk) w (36±2) ºC po 48 godzinach w 1 ml wody i ogólną liczbę mikroorganizmów (jtk) w (22±2) ºC po 72 godzinach w 1 ml wody.

            Wodociąg  w Olekszach zaopatruje w wodę do spożycia 34 miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców 3165, długość sieci z przyłączami wynosi 103 km, produkcja wody wynosi 340 m3 /dobę.

            Dnia 30.03.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim wydał decyzję Nr 1/HK/W/2009 o warunkowej przydatności wody do spożycia z poleceniem doprowadzenia jakości wody do wartości określonych w ww. rozporządzeniu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponadto przeprowadzono rozmowę z Kierownikiem Referatu ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Orla i ustalono dalszy sposób działania mający na celu lokalizację źródła zanieczyszczenia. Ustalono nowe punkty poboru próbek wody, z których pobrano 5 próbek wody do dalszych badań w ramach kontroli wewnętrznej.

            W następnym komunikacie zamieszczona zostanie informacja o wynikach tych badań oraz o podejmowanych dalszych działaniach w tym zakresie.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat bielski
  • Orla