mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.06.16

 

HK. 4131-16/1-7/ 2010

 

 

Komunikat nr 13

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Jałówka, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż badania laboratoryjne  próbek wody pobranych w dniu 14 czerwca 2010r przez pracownika PSSE w Sokółce z wodociągu wiejskiego w Jałówce w 3 punktach: w miejscowości Wroczyńszczyzna, Suchodolina oraz w hydroforni wykazały, że woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61.poz.417 ze zm.).

W związku z powyższym w dniu 16.06.2010r. PPIS w Sokółce wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia, zezwolił na uruchomienie zamkniętego odcinka wodociągu obejmującego miejscowość  Wroczyńszczyznę i umorzył prowadzone postępowanie.

                                   

                                                  Zastępca Podlaskiego Państwowego

                                               Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                                w Białymstoku

                                                  dr  n. przyr. Joanna  Maria  Soszka