mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Białosuknie, gmina Goniądz, powiat moniecki

                                         Białystok, 2016.08.08

 

HK.903.26.2016

 

Komunikat nr 8

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Białosuknie,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Białosuknie, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli (jtk) w 100 ml wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach w dniu 08.08.2016r. wydał decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu Białosuknie w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Zobowiązał w niej administratora wodociągu między innymi do:

a)      unieruchomienia wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych,

b)      podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości  wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz przekazanie ich na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mońkach wraz z harmonogramem ich realizacji;

c)      poinformowania odbiorców wody o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d)     bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e)      zapewnienia odbiorcom wody zastępczego źródła wody.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 500 osób.

Produkcja wody wynosi: 121 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Białosuknie, Klewianka, Piwowary.